Home/Forums/Education/Kids Life Kindergarten WordPress Theme/dt_sc_testimonial_carousel white/white on desktop, ok on mobile