Home/Forums/sports/Whistle Sports WordPress Theme/DEMOS – install the theme